۱
شنبه ۲ مهر ۱۴۰۱ ساعت ۰۰:۰۰

سخنرانی فرماندهی سپاه زهک در هفته دفاع مقدس در نماز جمعه.

بیانات جناب سرهنگ حیدری راد فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان زهک درهفته ای دفاع مقدس درنمازجمعه۱۴۰۱/۷/۱ شرح خلاصه از اقداماتی که کمیته های دفاع مقدس به ریاست فرماندار محترم شهرستان زهک باید انجام بدهند بیان فرمودن.
سخنرانی فرماندهی سپاه زهک در هفته دفاع مقدس در نماز جمعه.
بیانات جناب سرهنگ حیدری راد فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان زهک درهفته ای دفاع مقدس درنمازجمعه۱۴۰۱/۷/۱. بنابه دستورستادهفته دفاع مقدس برادربسیجی جناب آقای دهمرده فرماندار شهرستان وکمیته های مختلفی که درشهرستان شکل گرفته برنامه های راانشاالا دراین هفته درپایگاهای مقاومت ادارات درسطح حوزه های مقاومت وبخش وهمچنین شهرستان اجراء خواهندکرد.تشکرویژه ای دارم ازفرماندهان محترم پایگاههای مقاومت وبرادران بسیج طلاب وهمه ی بزرگوارانی که به صورت سازمان یافته شرکت کردندوانشاالا ادامه ی برنامه های خودرادرسطح مساجدوپایگاهها شکل خواهند دادواین بیعتی است به صورت سلسله مراتب باولایت که انشاالا این راهمه ای عزیزان قدر بدانیم. دربحث هفته ای دفاع مقدس درابتدای انقلاب وزمانی که جنگ تحمیلی راصدام علیه ایران اغاز کرد مادرچه شرایط نابسامانی بودیم به گونه ای که حتی سیم خاردارراهم ازخارج ازکشوروارد میکردیم تمام جهان پشت صدام ایستادبودن وباچراغ سبزی که به او نشان داده بودنداین حمله رااغاز کردوهمه ی دنیا دیدن که باده لشکرتمام مسلحه به ایران اسلامی حمله کردوچون دیده بودند که انقلاب تازه درایران شکل گرفته ارتش ونیروهای سازماندهی شده ای درایران شکل نگرفته بود بااین نشانه ها حمله به ایران راآغازکردند. روزچهارشنبه مقام معظم رهبری برای پیشکسوتان هشت سال دفاع مقدس سخنرانی نمودندعزیزان حتمآفرمان امام راتوجهه کنندایشان ازماهای که اطلاعات داریم وهشت سال دفاع مقدس رابعضی ازعزیزان درک نمودندخواستندکه مااین رابه نسل جوان ونوجوان انتقال دهیم. یکی ازمشکلاتی که مادرسطح جامعه مشاهده میکنیم همین است که جوان ونوجوان مااین گنجینه ای که بسیارمهم بودرادرک نکردندواین وظیفه ای مابوده که به عنوان پیشکسوتان وایثار گران رابه این نسل انتقال دهیم. درفرمایشات ایشان بود که اول خود وبعد ازدیگران می خواهم که این دفاع مقدس وابعادمختلف دفاع مقدس رابه این نسل انتقال دهند.دردفاع مقدس سه موضوع بسیارمهم بود؛یکی موضوع قدرت انقلاب اسلامی وهمچنین رهبربنیان گذارانقلاب اسلامی وحضور ملت بودکه دفاع مقدس راهدایت کردوبه آن نتیجه ای که هدف مابودرسیدیم ودیگری این که صدام بدون مقدمه این حرکت راانجام ندادهدفهای داشتنداولین هدف صدام تجزیه طلبی بودومیخواست خوزستان راازایران جداکندوقتی باقدرت مردم خوزستان مواجهه شددانست که شکست خواهد خورد.صدام وکسانی که اوراحمایت میکردندمی دانستندکه اگرایران پیروز شودالگوی خواهد شد درجهان برای مردم ستمدیده دنیا. وبایاری خداوند متعال همانگونه شد که انقلاب اسلامی می خواست.
کد مطلب: 430703
توزیع ۴۰ بسته معیشتی در آستانه شب یلدا و میلاد حضرت زینب (س) توسط هیئت رزمندگان اسلام زهک
رشد افسار گسیخته شبکه های اجتماعی؛ فضایی که امنیت روانی خانواده ها را به چالش می کشد/ شبکه ملی اطلاعات؛ ناجی جامعه از برهنگی فرهنگی و گسست اجتماعی